Poniży tekst powstał na bazie odpowiedzi udzielonych przez Departament Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 11-01-2023 r.

Jaki wskaźnik przyjąć w źródle dla odpadów komunalnych wykorzystywanych w spalarni (paliwo RDF)?

 ...należy mieć na uwadze, że dla frakcji biodegradowalnej należy przyjąć wskaźnik jak dla biomasy, dla pozostałej części strumienia wykorzystany powinien zostać wskaźnik dla węgla. (od redaktora: biomasa wi=0,2 węgiel wi=1,1)

Czy do obliczania ilości energii w paliwie gazowym powinno być użyte ciepło  spalania  czy  wartość  opałowa?

…wartość opałowa powinna zostać zastosowana do obliczania wskaźnika Hch,i  tj. ilości energii wprowadzonej w paliwie, za wyjątkiem ciepła odpadowego  z  instalacji  przemysłowych  lub  ciepła  wytworzonego  w instalacjach odnawialnego  źródła  energii,  z  wyjątkiem  źródeł  wykorzystujących  w  procesie przetwarzania  energię  pozyskaną  z  biomasy  lub  biogazu,  gdzie wykorzystuje  się  ciepło dostarczone.

Jak uśredniać wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w przypadku: sieci połączonych i niepołączonych?

Należy  zauważyć,  że  sieć  niepołączona  ma  własną  wartość,  zależną  od współpracujących  z  tą  siecią  urządzeń  służących  do  wytwarzania  ciepła.  Sieć  połączona powinna uwzględniać wszystkie źródła ciepła, które wytwarzają ciepło na jej potrzeby. Natomiast nie należy uśredniać wskaźnika dla kilku sieci, zasilanych z jednego źródła i nie połączonych ze sobą.

Jaki  wskaźnik  przyjąć  w  źródle  dla  metanu  z odmetanowania  kopalń oraz dla  gazu koksowniczego?

Na chwilę obecną nie istnieje oddzielny współczynnik nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej  dla  metanu  z  odmetanowania  kopalń  oraz  dla gazu koksowniczego. W związku z powyższym, w tych dwóch przypadkach należy skorzystać z  ww.  współczynnika  dla  gazu  ziemnego,  określonego  w  Tabeli  1  Wartości  współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii w Załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie …).

Czy  jest  akceptowalny  wskaźnik np. wP, c = 25?

Wskaźnik wP,c na poziomie 25 jest akceptowalny  i  nie  ma  bezpośredniego  skutku  z  posiadania  tak  wysokiego wP,c   jednak utrudnia on podłączanie nowych budynków do sieci ciepłowniczej.

W powyższym piśmie oprócz odpowiedzi była również zawarta poniższa informacja:

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza odpowiedź nie może być traktowana, jako wiążąca interpretacja przepisów prawa. Kompetencje te, w polskim prawodawstwie, należą  wyłącznie  do  sądów  powszechnych.  Minister  Klimatu  i  Środowiska  może  się wypowiedzieć  wiążąco  w  konkretnej  sprawie  z  zakresu  swojej  właściwości  wyłącznie  w decyzji  administracyjnej,  wydanej  po  przeprowadzeniu  postępowania  w  sprawie,  na podstawie poczynionych  w  jego  toku  ustaleń,  z  uwzględnieniem obowiązujących  w  dacie wydania  decyzji  przepisów  prawa.  Dlatego  też  niniejsze  pismo  ma  charakter  wyłącznie informacyjny