Podstawowymi aktami prawnymi, z których wynika konieczność obliczania i publikowania wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieplnych są następujące rozporządzenia (kliknięcie na nazwę rozporządzenia otwiera rozporządzenie w pliku pdf):

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (weszło w życie 28.04.2023 r.).
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. (Dz.U. z 2022 r poz. 956).
  4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912).
  5. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw .(Dz.U. z 2023 r. poz. 1762)
  6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2554). 

Jak te dokumenty są powiązane?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniło rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej m.in. w załączniku nr 1 pkt. 3.1.3 jego obecne brzmienie jest następujące: 
” … Wartość  współczynnika  nakładu  nieodnawialnej  energii  pierwotnej  na  wytworzenie  i  dostarczenie  nośnika  energii  lub  energii  dla  systemów  technicznych  wi   przyjmuje  się  na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii.  Dostawca  ciepła  sieciowego  wyznacza  wartość  wi   zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz.  831,  z  późn. zm.)…”

Przepisami przytoczonymi w w/w rozporządzeniu jest rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej  oraz metod obliczania oszczędności energii.

Najnowszym dokumentem nakazującym od 01 października 2023 roku, już w jednoznaczny sposób publikowanie współczynnika wi (wp,c) nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie rozporządzenia [3][4], jest Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r., która m.in. zmienia Ustawę Prawo Energetyczne w art. 7b,  dodając ust. 5-8 w brzmieniu:

„...5. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 
1)  przekazuje Prezesowi URE oraz ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w ust. 4, za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające: 
a)  procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tego systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym, 
b)  wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, 
c)  sumę końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie  ciepłowniczym  wraz  z ilością  oraz  udziałem  ciepła  wytworzonego  z odnawialnych  źródeł energii i ciepła odpadowego, 
d)  nazwę oraz adres siedziby i miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego, 
e)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa energetycznego i numery posiadanych przez to przedsiębiorstwo koncesji, 
f)  dane dotyczące lokalizacji systemu ciepłowniczego, którego dotyczy sprawozdanie, liczby przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się w tym systemie przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego oraz liczby źródeł ciepła w tym systemie, 
g)  podpis osoby upoważnionej; 
2)  publikuje na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a–c.

6. Przedsiębiorstwo wytwarzające ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej przekazuje przedsiębiorstwu energetycznemu, do którego sieci jest przyłączone, informacje niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. 
7. Przepis  ust. 6 stosuje  się  także  do przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego  się  przesyłaniem lub dystrybucją ciepła, którego sieć ciepłownicza jest przyłączona do innej sieci ciepłowniczej, w odniesieniu do ciepła przesyłanego z sieci tego przedsiębiorstwa do innej sieci..." 

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 01 października 2023 roku.

W dniu 27 listopada 2023 roku opublikowano na podstawie art. 7b ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (w dniu publikacji treść tych artykułów była zawarta jedynie w Ustawie [5]rozporządzenie [6] MKiŚ zawierajace wzór formularza, na którym przedsiębiorstwa ciepłownicze do dnia 31 marca każdego roku (najbliższy termin został skrócony poprzez zapis w Art.37. Ustawy [5] do 29-02-2024 roku !!!) zobowiązane są do dostarczenia Prezesowi URE informacji opisanych powyżej, w tym wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.