W dniu 21-02-2024 roku na stronie Urzędu Regulacji Energetyki ukazał się ponizszy tekst:

Do 29 lutego 2024 r. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w sieci ciepłowniczej[1] mają obowiązek przekazać Prezesowi URE oraz ministrowi klimatu i środowiska pierwsze sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego[2] podejmowanych w 2023 r. Obowiązek sprawozdawczy obejmie około 350 podmiotów. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska. URE przygotował wersję edytowalną sprawozdania, którą można pobrać tutaj.

W sprawozdaniu oprócz danych identyfikujących podmiot i system ciepłowniczy należy podać m.in. informacje dotyczące procentowego udziału energii z OZE (z podaniem rodzaju tego źródła), ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego. Niezłożenie sprawozdania w terminie wiąże się z karą pieniężną[3].

1) 50 proc. energię z odnawialnych źródeł energii lub

2) 50 proc. ciepło odpadowe, lub

3) 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

4) 50 proc. połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.

  • Przedsiębiorstwa ciepłownicze są zobowiązane uzyskać taki status do 31 grudnia 2025 r.[4]
  • Uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego powinno zostać poprzedzone złożeniem do 1 października 2024 r Prezesowi URE do uzgodnienia planu rozwoju[5], w części przewidującej, że system ciepłowniczy będzie spełniał warunki systemu efektywnego w perspektywie do 31 grudnia 2025 r.

 

[1] Stosownie do art. 7b ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z nast. zm.).
[2] Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762).
[3] Kara nie może być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
[4] Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436).
[5] O którym mowa w art. 16 ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn zm.).

Oryginalna informacja URE znajduje się na stronie: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11750,Cieplownictwo-pierwsze-sprawozdanie-z-dzialan-majacych-na-celu-osiagniecie-efekt.html